תקנון

תנאי הרשמה

    ההרשמה לטיול ו/או השתתפות בטיול, הינה הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לתנאים במידע הכללי
Discover Georgia והתקנון כפי שמופיע באתר של

השתתפות בטיול

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול
להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה בנדון

נוסע בודד

לנוסע בודד אנו ממליצים להזמין חדר ליחיד. אין באפשרותנו להבטיח כל התאמה שהיא בין שותפים
לחדר למעט מין.
נוסע בודד אשר נמצא לו שותף לחדר ושותפו לפני היציאה ביטל טיולו או ביקש סידור לינה שונה הנוסע
הבודד יחוייב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד

כלכלה

בכל הטיולים ניתן פירוט הארוחות אשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסיבים בזאת את תשומת לב
הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום
למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו

זיכויים והחזרים

החברה אינה אחראית לאי ניצול שירותים, כולם או חלקם, ע”י הנוסע. המארגן לא יחזיר כספים לנוסע
בעבור שירותים שלא נוצלו, למעט בגין דמי ביטול הזמנה, כאמור לעיל

שער חליפין

החיוב יתבצע לפי שער ההעברות והמחאות גבוה לפי יום התשלום ולא לפי יום הרכישה

נזקים

אין החברה  אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או

,עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה

.אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר

.מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי

ביטוח נוסעים ומטען

Discover Georgia מציעה  לנוסע לבטח עצמו. על חשבונו, בבטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל. לא תישמע כל טענה כי המארגנים לנזקים מהסוג המפורט לעיל שיגרמו לנוסעים במהלך הטיול.

טיסות

 שעות הטיסה עשויות להשתנות לפי החלטת חברת התעופה ואינם באחריות  דיסקבר גאורגיה על כל מטייל מוטלת החובה לבדוק ביום שלפני הטיסה את שעת הטיסה המדויקת. ובכל מקרה לא תהיה ללקוח שום טענה או תביעה נגד חברת הטיולים במידה ושעת הטיסה תוקדם או תאחר.

תנאים כלליים

החברה רשאית לשנות את סדר ימי הטיול בהתאם לאילוצים בטיול או על פי שיקול דעת הצוות המוביל.

המסלולים המפורטים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים.

המארגנים יהיו רשאים עד 15 יום לפני יציאת הטיול, לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר

הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, על פי שיקול דעתם של המארגנים.

ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימאלי.

הודעה על ביטול הטיול תימסר ע”י המארגנים לנוסע בכתב, תוך פרק זמן סביר לאחר קבלת ההחלטה על

ביטול הטיול. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים לשער הדולר מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר

לנוסע בתום 30 יום ממועד הביטול.

מדיניות ביטולים

 :לקוחות אשר רוצים לבטל את השתתפותם בטיול, יחוייבו בדמי ביטול כדלקמן

 עד 30 יום לפני היציאה – דמי ביטול בסך 180$ לאדם

 מ-29 יום ועד 14 יום לפני היציאה – דמי ביטול בסך 30% ממחיר הטיול

 מ-13 ימים לפני היציאה ועד 7 ימים – דמי ביטול בסך % 60 ממחיר הטיול

 מ- 6 ימים לפני היציאה כולל אי הופעה – דמי ביטול בסך % 100 מחיר הטיול